Voor 16:00 besteld is vandaag in huis Gratis bezorgd vanaf 50 euro Vers is ook echt vers

Voor 16:00 besteld is vandaag in huis

Algemene voorwaardes

Algemene Voorwaarden van kosemmarket.nl

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de Aanbieder dat door de consument via het Platform kosemmarket.nl bij de Aanbieder kan worden besteld.
 2. Consument: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Platform.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: kosemmarket.nl
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de consument en de aanbieder met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
 5. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van kosemmarket.nl en aan haar gelieerde bedrijven en (zakelijke) partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
 6. Aanbieder: een bedrijf dat versproducten, maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
 7. Aanbiederinformatie: de informatie van de aanbieder met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door kosemmarket.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 13. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van kosemmarket.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
 14. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door kosemmarket.nl worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Aanbieder.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Kösem Market verder te noemen kosemmarket.nl
Telefoonnummer: 0412690715
E-mailadres: info@kosemmarket.nl
KvK-nummer: 78089166

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Service. kosemmarket.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de aanbieder van toepassing.
 2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de aanbieder aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod. De Consument is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de aanbieder op grond van artikel 7.
 3. Omdat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Kosemmarket.nl publiceert het Aanbod namens de Aanbieders op het Platform. kosemmarket.nl

aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en

van de Aanbiederinformatie op het Platform. De aanbieder kan ingrediënten en additieven

gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als

een Consument allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact

op te nemen met de aanbieder voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt

geplaatst.

 1. Kosemmarket.nl geeft alle Aanbiederinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat

zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 1. Kosemmarket.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt

door het klikken op de knop “Betalen” tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft kosemmarket.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. In geval van elektronische betaling zal Kösem Market daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Kösem Market de Bestelling elektronisch aan de Consument bevestigen.
 1. De Overeenkomst kan alleen door de aanbieder worden uitgevoerd als de Consument correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kösem Market of de aanbieder te melden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt kosemmarket.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kösem Market is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
 2. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de aanbieder als Kösem Market .
 1. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 2. Indien de Consument ten tijde van bezorging van de Bestelling niet aanwezig is op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen, dan is de Consument de transportkosten verschuldigd aan aanbieder, en dient Consument zelf zorg te dragen voor het alsnog afhalen van de Bestelling op de afhaallocatie van de aanbieder.
 1. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd

aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de aanbieder, die in de bevestigingsmail,

tekstbericht of op de website van kosemmarket.nl is weergegeven.

 1. Bij aflevering van de Bestelling kan de aanbieder vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Consument zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Aanbieder de betreffende producten aan de consument te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 1. Kösem Market aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 – De gegevensafwikkeling

 1. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat Kösem Market persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. Kösem Market zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Kösem Market gebruikt de gegevens die de consument opgeeft en die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling via de website of app. Dit zijn onder meer de opgegeven naam en voornaam, het bezorgadres, een email adres, telefoonnummer, eventueel taalvoorkeur, en financiële data, zoals bank, bankrekeningnummer en creditcardnummer.

 

 1. Indien de consument daartoe toestemming heeft gegeven, kan kosemmarket.nl de consument benaderen met nieuwe producten, diensten, promoties en dergelijke via email, SMS of push-berichten.
 2. Indien de consument daartoe toestemming heeft gegeven, kan kosemmarket.nl de door consument ingevulde gegevens aan derden verstrekken, onder andere in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Zo worden betalingen via de website uitgevoerd door Multisafepay BV en wordt de informatietechnologie beheerd door P.M. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de regelgeving als kosemmarket.nl en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.
 3. De website en de app van kosemmarket.nl kunnen gelinked worden/zijn aan websites van derden, zoals Youtube, Twitter of andere. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan kosemmarket.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de door consument opgegeven persoonlijke gegevens door die organisaties.
 4. nl neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de consumentgegevens correct worden beveiligd. Met behulp van technische, fysieke en organisatorische maatregelen wordt zo het risico dat de gegevens onwettig gebruikt worden tot een minimum gereduceerd. Dit is ook overeengekomen met de derde-partijen.
 5. Indien de consument inzage wenst in de opgeslagen persoonsgegevens, of indien de consument die wil wijzigen, kan de consument dit bij kosemmarket.nl kenbaar maken. De consument heeft het recht op inzage, correctie en wissing van de gegevens.
 6. De consument heeft tevens ook het recht op dataportabiliteit, hetgeen betekent dat de gegevens in een gestructureerde en leesbare vorm worden overhandigd en eventueel op verzoek aan derden worden gestuurd.
 7. De consument heeft tenslotte recht om de toestemming voor toekomstige verwerkingen in te trekken, alsmede om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden.

 

Artikel 7 – Uitsluiting van herroepingsrecht

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij de aanbieder is slechts mogelijk indien de aanbieder expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. De aanbieder heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven.
 3. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door kosemmarket.nl .

Artikel 8 – De prijs

 1. De door kosemmarket.nl in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website. Er wordt een apart bedrag per levering in rekening gebracht voor transportkosten, zoals vermeld op de website. kosemmarket.nl is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het Btw-tarief.
 2. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Consument verplicht om kosemmarket.nl betalen voor de Bestelling. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.

 

Artikel 9 – Transport en levering

 1. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de consument aangekondigde vaste dag van levering binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). De vaste dag van levering wordt door de consumentenservice van kosemmarket.nl aan de consument medegedeeld.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan kosemmarket.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het transport van de producten geschiedt door Velda Koeriers. De algemene voorwaarden van Velda Koeriers zijn derhalve van toepassing op het transport en de levering. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
 4. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 dagen wordt overschreden en de producten nog niet bij de consument zijn afgeleverd kunnen kosemmarket.nl en de consument de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachtenregeling

1.Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de aanbieder te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het aanbieder en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de aanbieder. kosemmarket.nl kan alleen een bemiddelende rol aannemen.

2.Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van kosemmarket.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.

3.Nadat de klacht door kosemmarket.nl is ontvangen zal kosemmarket.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. kosemmarket.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4.Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de aanbieder (lid 1) of kosemmarket.nl (lid 2).

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Door kosemmarket.nl wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door aanbieder of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
 2. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien aanbieder producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan aanbieder toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit tussen ondernemer en de consument aangegane overeenkomsten worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter in Nederland.